Ο δεκάλογος προς τα κυρίας (Κάρμεν Σίλβα)

1. Μην αρχίσεις ποτέ λογομαχίαν, και αν ακόμη έλθη χωρίς να την περιμένεις να τηρής σιωπήν και να είσαι βεβαία, ότι η συστολή σου θα σου δώση την νίκην.

2. Μη λησμονής ότι είσαι σύζυγος ενός ανθρώπου και όχι ενός Θεού. Επομένως, μην παραξενεύεσαι δια τας αδυναμίας του.

3. Μη ζητής από τον σύζυγόν σου χρηματικά ποσά ανώτερα των δυνάμεών του.

4. Εάν βλέπης ότι ο σύζυγός σου δεν έχει καρδιά, μη λησμονής ότι έχει στομάχι. Να τον περιποιήσαι και να είσαι βεβαία ότι θα κατακτήσεις και την καρδιά του

5. Να προσπαθής, σε δεδομένη ευκαιρία, να επιβάλλεται η γνώμη του συζύγου σου. Αυτό και εκείνον εξυψώνει και εσένα δεν σε ζημιώνη.

6. Να παρακολουθείς εις τας εφημερίδας κάθε τι το ενδιαφέρον και όχι μόνον τα μυθιστορήματα καιτα σκάδαλα. Αυτό και τον σύζυγό σου θα ευχαριστή και επί πλέον θα είσαι ενήμερη, ώστε να ημπορής να τον βοηθήσης, εις μίαν απορίαν του

7. Πρόσεξε ώστε να μην πληγώσης ποτέ τον σύζυγό σου ούτε με λόγους, ακόμη και εις την πλέον ζωηράν φιλονεικίαν.

8. Από καιρού εις καιρόν, λέγε εις τον σύζυγόν σου ότι είναι πρότυπο συζύγου. Είναι ένα φιλοφρόνημα που θα τον ευχαριστήση. Να ομολογής δε ότι έχεις και συ τα ελαττώματά σου.

9. Εάν ο σύζυγός σου είναι έξυπνος, να είσαι η σύντροφός του. Εάν υστερεί πνευματικώς, να είσαι η φίλη του και η σύμμαχός του.

10. Προπαντός να σέβεσαι την μητέρα του συζύγου σου. Μη λησμονής ότι την ηγάπησε προτού αγαπήση εσένα.

Κάρμεν Σίλβα (βασίλισσα Ελισάβετ της Ρουμανίας)

Ο δεκάλογος προς τα κυρίας (Κάρμεν Σίλβα)

Δημοσιεύτηκε στο Σχέσεις Με ετικέτα: , , , ,