Αι διανοητικαί δυνάμεις και η πνευματική παραγωγικότης

Η έκκρισις των ούρων είναι κατά το 1/4 ελάσσων. Το νευρικόν σύστημα της γυναίκός είναι μάλλον ευεπηρέαστον διότι είναι χαλαρωτέρα η κατασταλτική επίδρασης του εγκεφάλου επί των ανακλαστικών φαινομένων· γενικώς ειπείν, ο γυναικείος οργανισμός δύναται να θεωρηθεί ως μυελοκίνητος, ενώ ο ανδρικός είναι μάλλον εγκεφαλοκίνητος. Αι διανοητικαί δυνάμεις και η πνευματική παραγωγικότης, χωρίς να υπολείπωνται και πολύ των ανδρών, έχουσιν ίσως το μειονέκτημα της ελάσσονος συνοχής και ενότητος ενεργείας, ευκολώτερον περισπώμενα εν ου δεόντι. Η αισθητικότης αυτής απεδείχθη αμβλυτέρα της ανδρικής, εξ ου και η μείζων αντοχή της γυναικός εις το άλγος, το ψύχος, κ.λπ. Η γεννητική λειτουργία απασχολεί μέγα μέρος της ζωής της γυναικός και απορροφά πλείστον της ζωτικότητος και της οργανικής ικμάδος, εξαντλούσα πρωιμώτερον το σώμα, ιδίως όταν συμπέσωσι παθολογικαί περιστάσεις, διότι άλλως υπό φυσιολογικάς συνθήκας, οι τοκετοί συνήθως, εφ’ όσον δεν είναι άγαν συχνοί και πολυάριθμοι, συντελούσι μάλλον εις άνθησιν του γυναικείου σώματος, όπερ αντιθέτως μαραίνουσι μάλλον η αγαμία και η στείρωσις.
Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, 1962, λήμμα «γυνή»
(από το «Αιδοίον το δηκτικόν»)

Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, 1962, λήμμα «γυνή»
Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη

Δημοσιεύτηκε στο Αποσπάσματα Με ετικέτα: , , , , , , ,